Defter Beyan Sistemi İlk İhale

Maliye Bakanlığı  defterbeyan.gov.tr portalının işletilmesi ve hayata geçirilmesi için ilk satın alma ihalesini gerçekleştirmiştir.

Maliye Bakanlığı  defterbeyan.gov.tr portalının işletilmesi ve hayata geçirilmesi için ilk satın alma ihalesi ilanını resmi gazetede yayınlayıp ihaleyi gerçekleştirmiştir. Söz konusu ihaleye ilişkin resmi gazele ve ilan bilgileri aşağıdaki gibidir. Maliye Bakanlığı bu sistemi uygulamaya geçireceğinin ilk resmi işareti sanıyoruz ki bu hamledir.

Ardından Taslak Tebliğ Görüşe açılmış ve tarafların görüşüne sunulmuştur. Söz konusu Taslak Tebliğe sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

 

31 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30226
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 

 

E-DEFTER BEYAN SİSTEMİ VE HBS İÇİN MUHTELİF BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı E-Defter Beyan Sistemi ve HBS İçin Muhtelif Bilişim Ürünleri teknik şartnamesine ve ayrıca sunucular Dell, Fujitsu, HP veya Lenovo markalarından birine; Veri Depolama Sistemleri Dell-EMC, HitachiData Systems veya Hewlett Packard Enterprise markalarından birine; Infiniband Anahtarlama Cihazı için Mellanox markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. e-defterbeyan.com

1 – İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

  1. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III NoluSatınalmaDaire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
  2. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 – Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, istenilen markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 – Teklifler, 08/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 – Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 – İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 – Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 – Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9430/1-1

 

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: