Adım Adım Defter Beyan Sistemi Başvuru

Defter Beyan Sistemine Kimler Nasıl Başvuracak. Şifreler Nasıl Alınacak, Kimlere Yetki Verilecek. Sistem Nasıl İşletilecek.


KİMLER DEFTER BEYAN SİSTEMİNE GEÇİYOR

Serbest Meslek Kazancından Gelir Vergisi olan tüm mükellefler sisteme zorunlu geçiyor.

Doktor, Avukat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, Mimar, Mühendis, Veteriner gibi tüm meslek mensupları Sistemi Zorunlu Olarak Kullanmaya Başlayacak.

KİMLER ZORUNLU DEĞİL

Sadece Noterler 01.01.2019 Tarihinde Defter Beyan Sistemine Geçiş Yapacak

BAŞVURU YAPMAK ZORUNLUMU

İlk Defa Mükellefiyet Tesis Eden Mükellefler 7 Gün İçerisinde Şifre İçin Başvuru Yapmak Zorunda.
Ancak Öteden Beri Vergi Mükellefi Olanların Mali Müşavirleri İle Yapmış Oldukları Aracılık Sözleşmesi Mevcut Olduğundan Elektronik Beyanname Gönderme Şifreleri İle Başvuru Yapabileceklerdir.

Kendisine Ait İnternet Vergi Dairesi Şifresi Olanlarda Bu Şifreler İle Sisteme Başvuru Yapabileceklerdir.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK

Başvurular Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesine Yapılabilecek.

Ancak Vergi Dairesine Başvuru Zorunlu Değil. Başvurular Elektronik Ortamda da www.defterbeyan.gov.tr adresinden Kimlik Bilgileri İle Yapılabilecek.

BAŞVURUYU KİMLER YAPABİLECEK

Mükellef Başvuruyu Kendisi Yapabileceği Gibi Aracılık Yetkisi Verilmiş Meslek Mensupları Aracılığı İle Başvuru Yapabilecek.
Ayrıca Noterden Şifre Almak İçin Yetki Verdiği Kişilerde Başvuru Yapabilecek.

BAŞVURU YAPILACAK SON TARİH NEDİR

Başvurular 31.01.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

KENDİ ŞİFRE ALAN MÜKELLEFLER SİSTEMİ KULLANABİLECEK Mİ

Beyanname İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler Defter Beyan Sistemini Kendileri Kullanabilecek. Sisteme Kayıt Yapabilecek, Kayıt Silebilecek,Beyanname Gönderebilecek, Sistemi Kullanmak Üzere Üçüncü Şahısları, Çalışanlarını Vb. Yetkilendirebilecek.

Ancak Bunlar Avukatlar, Noterler, Yeminli Mali Müşavirler(Sadece Kendi Defterleri İçin) İle Sınırlı Olacak.

Bu Grup Dışındaki Mükellefler Şifre İle Sadece Görüntüleme İşlemi Yapabilecek, Ancak Beyanname Gönderemeyecekler.
Beyannameleri Sadece Mali Müşavirleri Gönderebilecek.

GELİR-GİDER KAYIT SÜRELERİ NEDİR

(1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer beyannamesinin verilmesi gereken son güne kadar (Takip eden ayın 24’ü) yapılabilecek. Beyanname süreleri uzatılırsa kayıt süresi de uzamış olacak.
(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.
(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.

HATALI KAYITLAR NASIL DÜZELTİLECEK

Kdv Beyannamesi Gönderilene Kadar Kayıtlar Güncellenebilecek, Silinebilecek.

SİSTEME İLK GİRİŞTE NELER YAPILACAK

Sistem Üzerinde Tutulacak Envanter Defterine Dönem Başı Envanter Bilgisi Girilecek (Başlangıçta Toplu Rakam Olarak Girişi Sağlanabilir).

Sistem Üzerinde Tutulacak Amortisman Defterine Önceki Dönemden Devreden Amortismana Tabi Kıymetler ve Ayrılmış Amortisman Bilgileri Girilecek.

Varsa Sistemi Kullanmak Üzere Yetkilendirme Girişleri Yapılacak.

AMORTİSMANA TABİ KIYMETLER NASIL TAKİP EDİLECEK

Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.

Örneğin Mükellef Amortismana Tabi Bir Demirbaş Aldığından Bunu Sistem Üzerinde Amortisman Kartı Açarak, Faydalı Ömür Bilgilerini, Kıst Amortisman Olup Olmadığı ve Azalan Bakiyeler ile Normal Amortisman Yöntemlerini Seçip Kaydettikten Sonra, Sistem Gider ve İndirilecek Kdv (Maliyette Olabilir) Kayıtlarını Otomatik Kaydedip Takip Edecek.
Demirbaş Satışa Konu Olduğunda Kar/Zarar Kaydını Otomatik Oluşturacak.

İŞLETME HESAP ÖZETLERİ NASIL DÜZENLENECEK

İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hülasası (özeti) ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.

Dönem Sonu Stok Bilgisi Envanter Modülü İle Tamamlanacak, Amortismanlar Sistem Tarafından Gider Yazılacak ve Hesap Özetleri Otomatik Olarak Sistem Tarafından Üretilip Beyanname Sistemine Aktarılacak.

FATURA VE DİĞER VESİKALAR SİSTEMDEN Mİ DÜZENLENECEK

213 sayılı Kanun kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

TEBLİĞDE DÜZENLENEBİLECEKTİR DEMEKLE ŞİMDİLİK ZORUNLU OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR.

SERBEST MESLEK MAKBUZU SİSTEMDEN Mİ DÜZENLENECEK

Dileyen Tüm Mükellefler Kağıt Ortamda Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemeye Devam Edebilecek.

Mükellefler İsterlerse www.efatura.gov.tr adresinden, isterlerse özel entegratör firmaları ile anlaşarak E-Serbest Meslek Makbuzu düzenyeleyebilecek. Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar defter beyan sistemine otomatik aktarılabilecek.

Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar muhatabı olunan mükellefe elektronik ortamda iletilirse kağıt çıktı saklanmasına gerek kalmakayacak. Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar kağıt çıktıları alınıp kağıt ortamında muhatabına iletilirse, ıslak imzalı olacak ve bir sureti mükellef tarafından saklanacak.

SİSTEME DIŞARIDAN VERİ (XML) AKTARILABİLECEK Mİ

Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması,kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile teknik kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden duyurulur ve yayımlanır denmektedir.

Buna göre yayımlanacak teknik kılavuzlardaki standartlara uyan muhasebe yazılımlardan sisteme (XML) veri aktarımı yapılabilecek. Veri eklenebilecek, eklenen verilere sistem üzerinden müdahale edilebilecek.

İDARE TARAFINDAN YAPILAN SUNUMLARDA VERİ GİRİŞİ İÇİN MOBİL UYGULAMALARINDA OLACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ MÜMKÜN OLACAK MI

MÜKELLEFİYETİN TERKİNDE
ÖLÜM YADA GAİPLİK HALİNDE
SINIF DEĞİŞTİRME DURUMLARINDA
BASİT USUL ŞARTLARI KALKTIĞINDA
BİLANÇO USULÜNE GÖNÜLLÜ GEÇİŞLERDE

SİSTEMDEN ÇIKILABİLECEK.

VERİLER KİM TARAFINDAN SAKLANACAK, KİMLER İBRAZ EDECEK

Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin, kullanıcı denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu olduğundan mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

TÜM KAYITLAR İDARE TARAFINDAN ZAMAN AŞIMI SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİLECEK.

BAŞKA KURUMLARA İBRAZI İSTENMESİ HALİNDE(SGK, BİLİRKİŞİ, MAHKEMELER VB.) MÜKELLEF TARAFINDAN 10 GÜN ÖNCE İDAREYE YAZILI BAŞVURU YAPILACAK.
MÜKELLEFE ULAŞILAMAYAN HALLERDE BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ BAKANLIĞA BAŞVURU İLE İSTEYEBİLECEK.

İŞLETME VE SERBEST MESLEK DEFTERİ BİRLİKTE TUTAN MÜKELLEFLER

İşletme Defteri İle Serbest Meslek Defterini birlikte tutan mükellefler 01.01.2018 tarihi itibari ile tüm defterleri Defter Beyan Sistemi üzerinden tutacaklar. Ayrıyeten kağıt defter tutma zorunlulukları bulunmayacak.

Serbest Meslek Defteri ile Bilanço Defterini birlikte tutan mükellefler, Serbest Meslek Defteri için sistemi kullanarak elektronik defter tutacak, Bilanço Defterlerini (Yevmiye, Kebir, Envanter) noterden tasdik ederek kağıt ortamda tutacaklar.

Beyanname dönemlerinde Hesap Özetleri yada Gelir Tablosu ve Hesap Özetleri birleştirilerek beyan edilecek.

Örneğin; Veteriner Hekim olan bir mükellef aynı zamanda petshop, yada ilaç satışı yapıyor ise, veteriner faaliyeti için Serbest Meslek Defteri, Satış Faaliyeti için İşletme Defterinin ikisini de sistem üzerinden elektronik ortamda tutacak.

SİGORTALI ÇALIŞANLARIN BORDRO İŞLEMLERİ

Sistemde şu an için bir bordro modülü olmayacak, dolayısı ile çalışanların ücret bordroları, SGK bildirimleri gibi işlemler eskiden olduğu gibi devam edecek. Ücret bordroları sisteme manuel işlenecek, yada mevcut muhasebe yazılımlarından xml formatında diğer gider kayıtları ile birlikte aktarılacak.

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: