Sistem Hakkında

Sisteme ait tüm merak edilen sorular ve yanıtlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


DEFTER BEYAN SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK
Basit usule tabi olanlar bakımından bağlı bulundukları odaları aracılığı ile
Serbest meslek erbabı ve ikinci sınıf tüccarlar için aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları aracılığı ile işletilecek.
Öteden beri aracılık sözleşmesi yaptırmaksızın beyanname gönderme yetkisi bulunanlar bakımından ise sistem, kendileri tarafından işletilebilecek.
DEFTER BEYAN SİSTEMİ KULLANMA YETKİSİ KİMLERDE OLACAK

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler,

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257.nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensupları),

Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,

Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,

1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış Avukatlar,

3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak gelir getirici faaliyette bulunanlar

SİSTEMİ KULLANMA YÜKÜMLÜĞÜNÜN BAŞLAYACAĞI TARİH

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

SİSTEME BAŞVURU NASIL YAPILACAK

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin,

Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

SİSTEME GİRİŞ – KULLANICI KODU VE ŞİFRE TEMİNİ

(1) Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak
www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır.
(2) Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından herhangi bir vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.

ÖNCEDEN VERİLEN BEYANNAME ŞİFRELERİ İLE SİSTEME GİRİŞ YAPILABİLECEK Mİ

Vergi dairelerinden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik beyanname gönderebilmek için temin edilen kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir

BİRDEN FAZLA KULLANICI İÇİN ŞİFRE VERİLECEK Mİ

Sistemi kullanacak mükellef, meslek mensubu veya meslek odaları istemeleri halinde, çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere Sistem kullanıcısı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir.
Bu durumda, tanımlanan kişilerin Sisteme girişte kullanacakları şifreler, Defter-Beyan Sistemi içerisinden elektronik ortamda üretilerek kullanıcıya gösterilecektir.
Bu şekilde Sistem kullanıcısı olarak tanımlanan kişiler, kendileri için oluşturulan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak Sisteme giriş yapabileceklerdir.

KAYIT SÜRELERİ NEDİR

(1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları ayı izleyen ayın 20 nci gününden fazla geciktirilemez.
(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.
(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER ARTIK ÜÇER AYLIK SÜRELERDE KAYIT GİRMEK ZORUNDADIR.
İŞLETME DEFTERİ İÇİN SÜRE ERTESİ AYIN KDV BEYAN SÜRESİ DEĞİL ERTESİ AYIN 20′ Sİ İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR.

HATALI KAYITLAR NASIL DÜZELTİLECEK

Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda, Tebliğde kayıt zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında, Sistem üzerinden yanlış kayıt güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir.

KAYIT SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN HATALAR DÜZELTİLEMEYECEK. DEFTER BİLANÇO USULU OLMADIĞI İÇİN YENİ KAYITLA DA DÜZELTME KAYDI YAPILAMAYACAĞINDAN DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NASIL ÇÖZÜLECEK TEBLİĞDE AÇIKLANMAMIŞ.

HANGİ DEFTER SİSTEM ÜZERİNDE TUTULACAK

İŞLETME DEFTERİ
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
ENVANTER DEFTERİ
ÇİFTÇİ İŞLETME DEFTERİ
AMORTİSMAN DEFTERİ
DAMGA VERGİSİ DEFTERİ
AMBAR DEFTERİ
BİTİM İŞLERİ DEFTERİ

AMORTİSMANA TABİ KIYMETLER NASIL TAKİP EDİLECEK

Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.

İŞLETME HESAP ÖZETLERİ NASIL DÜZENLENECEK

İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hülasası (özeti) ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.

FATURA VE DİĞER VESİKALAR SİSTEMDEN Mİ DÜZENLENECEK

213 sayılı Kanun kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

TEBLİĞDE DÜZENLENEBİLECEKTİR DEMEKLE ŞİMDİLİK ZORUNLU OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR

SİSTEME DIŞARIDAN VERİ AKTARILABİLECEK Mİ

Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması,kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile teknik kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden duyurulur ve yayımlanır.

PORTALDA TEKNİK KILAVUZLAR YAYINLANACAKTIR DEDİĞİNE GÖRE XML FORMATINDA VERİŞ AKTARIMLARI YAPILABİLECEK.
İDARE TARAFINDAN YAPILAN SUNUMLARDA MOBİL UYGULAMALARINDA OLACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ MÜMKÜN OLACAK MI

MÜKELLEFİYETİN TERKİNDE
ÖLÜM YADA GAİPLİK HALİNDE
SINIF DEĞİŞTİRME DURUMLARINDA
BASİT USUL ŞARTLARI KALKTIĞINDA
BİLANÇO USULÜNE GÖNÜLLÜ GEÇİŞLERDE

SİSTEMDEN ÇIKILABİLECEK.

VERİLER KİM TARAFINDAN SAKLANACAK

Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin, kullanıcı denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu olduğundan mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

TÜM KAYITLAR İDARE TARAFINDAN ZAMAN AŞIMI SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİLECEK.

BAŞKA KURUMLARA İBRAZI İSTENMESİ HALİNDE 10 GÜN ÖNCE İDARE YAZILI BAŞVURU YAPILACAK.